Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί, με κύριο γνώμονα τη χρήση της γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς, και επιδιώκει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να λειτουργούν σ’ ένα αγγλόφωνο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι φοιτητές καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες έχουν παιδαγωγικό και γλωσσικό κίνητρο για την ανάπτυξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας και της σωστής χρήσης της σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται ποικιλία γραπτών και οπτικοακουστικών μέσων για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας περιλαμβάνει μαθήματα «Αγγλικών για ακαδημαϊκούς σκοπούς», καθώς και μαθήματα ειδίκευσης, σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα τμήματα. Οι φοιτητές, οι οποίοι εγγράφονται στο πρώτο επίπεδο ΓΛΩ 100, αναμένεται να έχουν τουλάχιστον επίπεδο γνώσης της γλώσσας ισότιμο με Cambridge FCE ή στο επίπεδο B2/Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών.
Επιπλέον των περιπτώσεων όπου τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για τους διάφορους κλάδους σπουδών, όλα τα μαθήματα των Αγγλικών προσφέρονται, και ως ελεύθερης επιλογής, όπου τα προαπαιτούμενα έχουν συμπληρωθεί.

Μαθήματα

Αυτό το μάθημα Αγγλικών Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου εισάγει τους μαθητές στην αγγλική γλώσσα και στις δεξιότητες που απαιτούνται σε ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες στην ομιλία, την ανάγνωση, τη γραφή και την ακρόαση σε ακαδημαϊκό περιβάλλον και να κατανοήσουν τη σημασία των κοινωνικογλωσσικών 2 πτυχών της γλώσσας. Κατά την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των γλωσσικών τομέων, το μάθημα προάγει επίσης δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, επίλυση προβλημάτων και δεξιότητες ψηφιακής και πληροφορικής βασικές γνώσεις που μεταφέρονται στον ακαδημαϊκό κόσμο και στον κόσμο της εργασίας. Στοιχεία αυτού του μαθήματος ευθυγραμμίζονται με το επίπεδο B2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑΓ).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές συνεχίζουν την ανάπτυξη της γλωσσικής τους επάρκειας και κριτικής σκέψης, εργαζόμενοι πάνω σε εκτεταμένες εκθέσεις. Θα γνωρίζουν διάφορα στοιχεία της επιχειρηματολογικής συγγραφής, όπως πώς να προβαίνουν σε ισχυρισμούς, πώς να συνοψίζουν επιχειρήματα, πώς να στηρίζουν απόψεις, να παρέχουν στοιχεία και να παρουσιάζουν αντεπιχειρήματα. Οι διαρκείς απαιτήσεις ανάγνωσης θα εκθέσουν τους φοιτητές σε μια πληθώρα επιχειρηματολογικών κειμένων, κάτι που θα τους βοηθήσει να συνθέσουν τα δικά τους κείμενα. Το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και η γραμματική, καθώς και η ακρόαση και η ομιλία, αποτελούν επίσης βασικά στοιχεία του μαθήματος και στοχεύουν στο να βελτιώσουν περαιτέρω τις συγγραφικές και προφορικές δεξιότητες των φοιτητών.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και η αξιολόγηση του μαθήματος συνάδουν με το επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής. Το διδακτικό υλικό, που χρησιμοποιείται για το μάθημα, προέρχεται από αυθεντικά αποσπάσματα επιστημονικών περιοδικών, και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη βιβλιογραφία και την ορολογία στον συγκεκριμένο τομέα. Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση), με επικέντρωση στην κατανόηση και συγγραφή, μέσα από τη συνεργατική δραστηριοκεντρική μάθηση. Οι δραστηριότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν προφορικές παρουσιάσεις, τεχνικές μελέτης, ορολογία και κείμενα σχετικά με αρχιτεκτονικά θέματα. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών γίνεται μέσω θεματικών ενοτήτων, όπως εργοτάξια, αρχιτεκτονικά σχέδια και κατασκευαστικά υλικά. Οι φοιτητές μαθαίνουν επίσης πώς να παραφράζουν ώστε να αποφεύγεται η λογοκλοπή.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και η αξιολόγηση του μαθήματος συνάδουν με το επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των προπτυχιακών φοιτητών, που ειδικεύονται στους τομείς της Βιολογίας και της Ιατρικής. Στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα με επάρκεια και ευφράδεια, τόσο κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών τους σπουδών, όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων μέσα από τη συνεργατική δραστηριοκεντρική μάθηση. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη δημιουργία και παρουσίαση ακαδημαϊκών αφισών, κατανόηση και γραφή επιστημονικών κειμένων όπως άρθρα και περιλήψεις, ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων μελέτης, βελτίωση της ακρόασης και ομιλίας στο περιβάλλον των βιοϊατρικών επιστημών, καθώς και ανάπτυξη εκτενούς λεξιλογίου που εστιάζεται σε θέματα Bιολογίας και Ιατρικής.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και η αξιολόγηση του μαθήματος συνάδουν με το επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση) των φοιτητών των διαφόρων κλάδων της Μηχανολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση γραπτού υλικού. Αναπτύσσονται δεξιότητες κατανόησης και συγγραφής τεχνικών κειμένων, περιλήψεων, σημειωμάτων και κειμένων που περιγράφουν διαδικασίες και οδηγίες. Γίνεται εξάσκηση ορολογίας, που στοχεύει στη διεύρυνση του εξειδικευμένου λεξιλογίου του κλάδου σπουδών των φοιτητών. Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται για το μάθημα προέρχεται από αποσπάσματα περιοδικών μηχανικής ή/και επιστήμης, και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξοικειώσει τους φοιτητές με αυθεντικά κείμενα στους συγκεκριμένους τομείς. Επίσης, οι φοιτητές εξασκούνται σε δεξιότητες συλλογής, σύνθεσης και παρουσίασης πληροφοριών, μέσω προφορικών παρουσιάσεων τύπου PowerPoint, και ενθαρρύνονται να βελτιώσουν την ικανότητά τους να κατανοούν και να επεξεργάζονται βιβλιογραφία σχετική με τον τομέα σπουδών τους. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να εργάζονται συνεργασιακά ώστε να πετύχουν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα και να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη νέας γνώσης.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και η αξιολόγηση του μαθήματος συνάδουν με το επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Προαπαιτούμενο: LAN 100 or equivalent except for Law students. LAN 109 is specifically designed to meet the needs of university students studying in the field of Law. It is a three-hour per week, 5-credit, required degree level course that concentrates on the learning of English for Specific Academic Purposes (ESAP). The course aims to enable students to use the English language efficiently and fluently during their studies and later in the performance of their duties as qualified Lawyers. The knowledge of English is considered essential for a career in Law. This course intends to familiarize the students with relevant reading material such as extracts from law textbooks, legislation, case studies, reports, proposals and legal correspondence. This reading material will be used to acquaint the students with relevant writing styles. Furthermore, learners are expected to develop their listening comprehension and speaking fluency by taking an active part in discussions, attending legal lectures in English, delivering oral presentations etc. The learning outcomes, tasks and assessment of this course are aligned with the B2/B2+ level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
Προαπαιτούμενο: LAN 100 or equivalent. The course integrates the four skills (reading, writing, listening and speaking) with a concentration on comprehension and writing. The course intends to improve students’ understanding by reading articles related to their field of study. Writing focuses on using concise and coherent wording. Also, students learn how to paraphrase in order to avoid plagiarism. This, in turn equips them with the necessary tools to prepare the oral presentation for the course. A further aim of the course is to offer students a sufficient range of language related to the field, so that they can express themselves with clarity, fluency and spontaneity; traits that they need to use in the academic context which can serve as a catalyst for future use in their careers. The learning outcomes, tasks and assessment of this course are aligned with the C1 level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο.

This course is designed for undergraduate students from all departments of the university.  Whilst building and practicing more extensively the key skills and academic English language developed thus far in both LAN100 General Advanced English and LAN101 Academic English, this course will give you opportunities to investigate and build specific 21st century skills in areas such as media literacy and global awareness.  Traditional and digital media such as magazines, newspapers, television, film, social media and songs, alongside articles from academic journals will be exploited as source material in this course.  In investigating these sources, students will be given ample opportunities to develop their integrated language skills and proficiency in reading, writing, listening and speaking.  Students will also refine further their critical thinking and digital literacy skills when collaborating in the various tasks and assignments in this course.

Elements of this course are aligned with the B2+/C1 level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Προαπαιτούμενο: LAN 101 or equivalent. This course aims to assist students in preparing for English language business related opportunities that they will face both at university and in the workplace. Students will develop business communication skills and strategies for speaking and writing in a clear, succinct manner. Emphasis will also be placed on improving reading and listening comprehension through exposure to a broad variety of contemporary business-related topics. Additionally, students will enhance their speaking skills by giving business related oral presentations. Elements of this course are aligned with the B2/C1+ level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο (χωρίς προαπαιτούμενο για φοιτητές Ευρωπαϊκών σπουδών).

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να βελτιώσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες στα Αγγλικά σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική, και στοχεύοντας στην ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας. Οι φοιτητές θα συμπληρώσουν μία ποικιλία ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων, για τις οποίες θα αξιολογηθούν από τους συμφοιτητές τους και από τον διδάσκοντα, σύμφωνα με τον τύπο της κάθε δραστηριότητας. Το υλικό του μαθήματος έχει επιλεγεί από μία εκτεταμένη συλλογή πρόσφατου έντυπου υλικού, διαδικτυακών πηγών, οπτικού υλικού και ηχητικών αρχείων τύπου podcast. Ένας από τους να αναγνωρίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας της κουλτούρας τους, και να αντιληφθούν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι διαπολιτισμικές δεξιότητες, όταν συμμετέχουμε σε δημόσιες ομιλίες και δραστηριότητες.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και η αξιολόγηση του μαθήματος συνάδουν με το επίπεδο Γ1+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο.

Το μάθημα στοχεύει στο να προσφέρει στους φοιτητές γνώσεις που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις μέσω της αγγλικής γλώσσας, και να τους ενθαρρύνει να εξασκηθούν στη χρήση της γλώσσας με το συγκεκριμένο λεξιλόγιο. Το μάθημα είναι δραστηριοκεντρικό και καλύπτει διάφορες θεματικές ενότητες. Οι δραστηριότητες του μαθήματος σχεδιάστηκαν για να αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής λόγου, καθώς και τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των φοιτητών. Πιθανή θεματολογία: Λειτουργία Ευρωπαϊκών και Διεθνών σωμάτων, Ευρωπαϊκή και περιφερειακή ενσωμάτωση, πολιτική, οικονομική και κοινωνική συνεργασία κ.α. Με την επιτυχή συμπλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα κερδίσουν ουσιαστικό πλεονέκτημα για τη μελλοντική τους καριέρα, ενισχύοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους στον τομέα των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και η αξιολόγηση του μαθήματος συνάδουν με το επίπεδο Γ1+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο.

To μάθημα έχει στόχο την εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας σε ένα κοινωνικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό πλαίσιο. Το μάθημα εστιάζεται στην κατανόηση αυθεντικών κειμένων προχωρημένου επιπέδου ποικίλων θεμάτων (π.χ. Έκθεση Ηνωμένων Εθνών για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη), τα οποία αποτελούν τη βάση για συζήτηση και παραγωγή γραπτού λόγου (π.χ. λήψη σημειώσεων και συγγραφή περιλήψεων). Το μάθημα επικεντρώνεται στον φοιτητή και βασίζεται στην πρακτική εξάσκηση της γλώσσας, μέσω δραστηριοκεντρικών εργασιών, αποσκοπώντας στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος, που είναι η ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας σε προφορικό επίπεδο, καθώς και η συνεκτική παραγωγή γραπτού λόγου. Οι φοιτητές θα δουλέψουν με αυθεντικά κείμενα και στη βάση μιας περιπτωσιολογικής μελέτης θα κληθούν να εκπονήσουν ομαδική έκθεση γνωμοδότησης, καθώς και παραγωγή ατομικού ηχητικού αρχείου τύπου podcast . Δίνεται μεγάλη έμφαση στην εξάσκηση σχετικού λεξιλογίου, ώστε να ενισχυθεί η συνολική γνώση και χρήση της γλώσσας.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και η αξιολόγηση του μαθήματος συνάδουν με το επίπεδο Γ1+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο.

Το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές για τον εργασιακό χώρο, εισάγοντας, αναπτύσσοντας και καλλιεργώντας ένα σύνολο γλωσσικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι αναγκαίες από το στάδιο της αναζήτησης εργασίας μέχρι την εργοδότηση και εξάσκηση κάποιου επαγγέλματος. Μέσα από την χρήση αυθεντικών υλικών, γίνεται εξάσκηση στους τέσσερεις βασικούς πυλώνες επικοινωνίας (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση). Το μάθημα βασίζεται σε μια δραστηριοκεντρική μεθοδολογία και ενθαρρύνει μια πρακτική προσέγγιση μέσω της οποίας οι φοιτητές εργάζονται τόσο ατομικά όσο και συνεργασιακά, με σκοπό να αναπτύξουν δεξιότητες, οι οποίες απαιτούνται από το εργασιακό περιβάλλον. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των διάφορων δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης, οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν τις κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες σε σχέση με τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος πριν από και μετά την εργοδότηση.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και η αξιολόγηση του μαθήματος συνάδουν με το επίπεδο Γ1+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Miscellanea

Διδάσκοντες

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ειδικοί Επιστήμονες

Κέντρο Γλωσσών - Πανεπιστήμιο Κύπρου
1 Panepistimiou Ave. 2109 Aglantzia, Nicosia
Τ. Θ. 20537, CY-1678 Λευκωσία, Κύπρος

lcentre@ucy.ac.cy
+357 22 89 2901