Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί, με κύριο γνώμονα τη χρήση της γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς, και επιδιώκει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να λειτουργούν σ’ ένα αγγλόφωνο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι φοιτητές καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες έχουν παιδαγωγικό και γλωσσικό κίνητρο για την ανάπτυξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας και της σωστής χρήσης της σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται ποικιλία γραπτών και οπτικοακουστικών μέσων για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας περιλαμβάνει μαθήματα «Αγγλικών για ακαδημαϊκούς σκοπούς», καθώς και μαθήματα ειδίκευσης, σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα τμήματα. Οι φοιτητές, οι οποίοι εγγράφονται στο πρώτο επίπεδο ΓΛΩ 100, αναμένεται να έχουν τουλάχιστον επίπεδο γνώσης της γλώσσας ισότιμο με Cambridge FCE ή στο επίπεδο B2/Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών.
Επιπλέον των περιπτώσεων όπου τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για τους διάφορους κλάδους σπουδών, όλα τα μαθήματα των Αγγλικών προσφέρονται, και ως ελεύθερης επιλογής, όπου τα προαπαιτούμενα έχουν συμπληρωθεί.

Μαθήματα

Το μάθημα Αγγλικών Γενικής Μορφής, Προχωρημένου Επιπέδου, καλεί τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να αναπτύξουν τον προφορικό και γραπτό ακαδημαϊκό λόγο σε όλες του τις μορφές. Διδάσκονται και εξασκούνται σε κατάλληλες στρατηγικές προσέγγισης, κατανόησης και ανάλυσης επιστημονικών άρθρων και αποσπασμάτων ενώ παράλληλα διευρύνουν το ακαδημαϊκό τους λεξιλόγιο. Οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται επίσης να κατανοήσουν την σημαντικότητα των κοινωνιο-γλωσσολογικών πτυχών της αγγλικής γλώσσας. Καθώς οι φοιτητές/φοιτήτριες βελτιώνουν τις γλωσσικές τους ικανότητες καλούνται να αναπτύξουν δεξιότητες για τους πολίτες του 21ου αιώνα όπως κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, λύση προβλημάτων, ψηφιακός γραμματισμός και γνώσεις πληροφορικής – ικανότητες απαραίτητες στον ακαδημαϊκό και εργασιακό κόσμο.

Στοιχεία του μαθήματος αυτού είναι ευθυγραμμισμένα με επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Σε συνέχεια του μαθήματος ΓΛΩ 100: Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου, το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσει τον γλωσσικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας.  Πιο συγκεκριμένα, έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, ενώ παράλληλα θα εξοικειώνονται με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας γραφής και σύνθεσης εκθέσεων ιδεών. Έχει επίσης ως στόχο την ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω γραπτού ή/και προφορικού λόγου σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τα οποία εγείρονται στο μάθημα.  

Θα δοθεί τέλος ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα επίκλησης τρόπων και μέσων της πειθούς. Όλες οι πιο πάνω δεξιότητες θα βοηθήσουν τους φοιτητές να λειτουργούν καλύτερα τόσο την καθημερινή τους ζωή, όσο και στο μελλοντικό επαγγελματικό ή/και ακαδημαϊκό  τους περιβάλλον. 

Το επίπεδο γνώσης της γλώσσας και ικανότητας χειρισμού της βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) για το επίπεδο Β2+.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό απευθύνεται στους φοιτήτριες/ές του Τμήματος Αρχιτεκτονικής οι οποίοι επιθυμούν να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα με επάρκεια και ευφράδεια στον τομέα της εξειδίκευσής τους. Οι φοιτήτριες/ές θα εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους σε ορολογία σχετική με την αρχιτεκτονική, έτσι ώστε να μπορούν να εκφραστούν με σαφήνεια, ευφράδεια και αυθορμητισμό – δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουν τόσο κατά την διάρκεια των ακαδημαϊκών τους σπουδών όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Το περιεχόμενο του μαθήματος αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις φοιτήτριες/ές του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και της Ιατρικής Σχολής. Ο στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τις φοιτήτριες/ές να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την αγγλική γλώσσα στον τομέα της εξειδίκευσής τους. Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, αλληλοεπίδραση και διαμεσολάβηση), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή επιστημονικού λόγου. Οι φοιτήτριες/ές θα εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους σε ορολογία σχετική με τη βιολογία και την ιατρική, έτσι ώστε να μπορούν να εκφραστούν με επάρκεια, σαφήνεια και άνεση – δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουν τόσο στις ακαδημαϊκές τους σπουδές όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Tο επίπεδο γνώσης της γλώσσας και ικανότητας χειρισμού της βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) για το επίπεδο B2+.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις φοιτήτριες/ές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών καθώς και Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. Ο στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τις φοιτήτριες/ές να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την αγγλική γλώσσα στον τομέα της εξειδίκευσής τους. Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου που συναντάται στους διάφορους κλάδους της Πολυτεχνικής σχολής. Οι φοιτήτριες/ές θα εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους σε ορολογία σχετική με τις σπουδές τους, έτσι ώστε να μπορούν να εκφραστούν με επάρκεια, σαφήνεια και άνεση – δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουν τόσο στις ακαδημαϊκές τους σπουδές όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Tο επίπεδο γνώσης της γλώσσας και ικανότητας χειρισμού της βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) για το επίπεδο B2+. 

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο (χωρίς προαπαιτούμενο για φοιτητές Νομικής)

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των προπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών του Τμήματος Νομικής. Στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές/φοιτήτριες να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα με επάρκεια και ευφράδεια, τόσο κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών τους σπουδών όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση) μέσα από τη συνεργατική δραστηριοκεντρική μάθηση. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν δεξιότητες επικοινωνίας, τεχνικές προφορικών παρουσιάσεων, κατανόηση και συγγραφή κειμένων, ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων μελέτης, εξάσκηση οριζόντιων δεξιοτήτων, βελτίωση δεξιοτήτων ακρόασης και ομιλίας στο περιβάλλον της νομικής επιστήμης, καθώς και εκτεταμένη εξάσκηση νομικής ορολογίας.

Στοιχεία του μαθήματος αυτού είναι ευθυγραμμισμένα με το επίπεδο B2+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις φοιτήτριες/ές του Τμήματος Πληροφορικής. Ο στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τις φοιτήτριες/ές να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την αγγλική γλώσσα στον τομέα της εξειδίκευσής τους. Το μάθημα συνδυάζει τις τέσσερις δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, ομιλία και ακουστική κατανόηση), με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση, ομιλία και παραγωγή γραπτών κειμένων σχετικών με τον τομέα Πληροφορικής. Οι φοιτήτριες/ές θα εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους σε ορολογία σχετική με τομέα Πληροφορικής, έτσι ώστε να μπορούν να εκφραστούν με επάρκεια, σαφήνεια και άνεση – δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουν τόσο στις ακαδημαϊκές τους σπουδές όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Το επίπεδο γνώσης της γλώσσας και ικανότητας χειρισμού της βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) για το επίπεδο B2+.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 100 ή ισότιμο

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις φοιτήτριες/ές των Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Ο στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τις φοιτήτριες/ές να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την αγγλική γλώσσα στον τομέα της εξειδίκευσής τους. Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου. Οι φοιτήτριες/ές θα εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους σε ορολογία σχετική με τις σπουδές τους, έτσι ώστε να μπορούν να εκφραστούν με επάρκεια, σαφήνεια και άνεση – δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουν τόσο στις ακαδημαϊκές τους σπουδές όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Tο επίπεδο γνώσης της γλώσσας και ικανότητας χειρισμού της βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) για το επίπεδο B2+.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο.

Το μάθημα Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Προχωρημένου Επιπέδου είναι σχεδιασμένο για προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες από όλα τα τμήματα του πανεπιστημίου. Το μάθημα εξασκεί και εμβαθύνει βασικές δεξιότητες που αναπτύχθηκαν στο μάθημα ΓΛΩ 100-Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου και ΓΛΩ 101-Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς και ταυτόχρονα προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές/φοιτήτριες να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν συγκεκριμένες οριζόντιες/ εγκάρσιες δεξιότητες σε τομείς όπως ο γραμματισμός των μέσων και η συνειδητότητα για παγκόσμια θέματα. 

Το υλικό του μαθήματος περιλαμβάνει παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα όπως περιοδικά, εφημερίδες, τηλεόραση, ταινίες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τραγούδια, παράλληλα με άρθρα από ακαδημαϊκά περιοδικά. Με την εξέταση των πηγών αυτών, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν πολλές ευκαιρίες να αναπτύξουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους σε προχωρημένο επίπεδο στην ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορέσουν να ενισχύσουν την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες στον ψηφιακό γραμματισμό μέσα από τη συνεργασία σε διάφορες δραστηριότητες και εργασίες στο μάθημα.  

Στοιχεία του μαθήματος αυτού είναι ευθυγραμμισμένα με το επίπεδο B2+/ Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο.

Το μάθημα αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να εξασκηθούν στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε σχέση με τον επιχειρησιακό κόσμο, τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον εργασιακό χώρο. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας αλλά και στρατηγικές ομιλίας και συγγραφής. Θα δοθεί επίσης έμφαση στη βελτίωση των δεξιοτήτων κατανόησης με βάση την ανάγνωση και την ακρόαση, μέσω της έκθεσης σε ένα εύρος σύγχρονων θεμάτων σχετικών με τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι φοιτητές θα βελτιώσουν τις δεξιότητες ομιλίας, μέσα από προφορικές παρουσιάσεις σε θέματα σχετικά με τον κόσμο των επιχειρήσεων.

 

Στοιχεία του μαθήματος αυτού είναι ευθυγραμμισμένα με το επίπεδο B2+/Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο (χωρίς προαπαιτούμενο για φοιτητές Ευρωπαϊκών σπουδών).

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να βελτιώσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες στα Αγγλικά σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική, και στοχεύοντας στην ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας. Οι φοιτητές θα συμπληρώσουν μία ποικιλία ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων, για τις οποίες θα αξιολογηθούν από τους συμφοιτητές τους και από τον διδάσκοντα, σύμφωνα με τον τύπο της κάθε δραστηριότητας. Το υλικό του μαθήματος έχει επιλεγεί από μία εκτεταμένη συλλογή πρόσφατου έντυπου υλικού, διαδικτυακών πηγών, οπτικού υλικού και ηχητικών αρχείων τύπου podcast. Ένας από τους να αναγνωρίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας της κουλτούρας τους, και να αντιληφθούν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι διαπολιτισμικές δεξιότητες, όταν συμμετέχουμε σε δημόσιες ομιλίες και δραστηριότητες.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και η αξιολόγηση του μαθήματος συνάδουν με το επίπεδο Γ1+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο.

 

To εξειδικευμένο αυτό μάθημα προχωρημένου επιπέδου έχει στόχο την εξάσκηση της Αγγλικής γλώσσας σε κοινωνικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό πλαίσιο. Το μάθημα εστιάζεται στην κατανόηση αυθεντικών κειμένων προχωρημένου επιπέδου ποικίλων θεμάτων (π.χ. Έκθεση Ηνωμένων Εθνών για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη), τα οποία αποτελούν τη βάση για συζήτηση και παραγωγή γραπτού λόγου (π.χ. λήψη σημειώσεων και συγγραφή περιλήψεων). Το μάθημα επικεντρώνεται στον φοιτητή και βασίζεται στην πρακτική εξάσκηση της γλώσσας μέσω δραστηριοκεντρικών εργασιών, αποσκοπώντας στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος, που είναι η ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας σε προφορικό επίπεδο, καθώς και η συνεκτική παραγωγή γραπτού λόγου. Οι φοιτητές θα δουλέψουν με αυθεντικά κείμενα (π.χ. μελέτη περίπτωσης) και θα κληθούν να εκπονήσουν ομαδική έκθεση γνωμοδότησης καθώς και παραγωγή ατομικού ηχητικού αρχείου τύπου podcast . Δίνεται μεγάλη έμφαση στην εξάσκηση λεξιλογίου, για να ενισχυθεί η συνολική γνώση και χρήση της γλώσσας.

Στοιχεία του μαθήματος αυτού είναι ευθυγραμμισμένα με το επίπεδο B2+/Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 101 ή ισότιμο.

Το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές για τον εργασιακό χώρο, εισάγοντας, αναπτύσσοντας και καλλιεργώντας ένα σύνολο γλωσσικών δεξιοτήτων οι οποίες είναι αναγκαίες από το στάδιο της αναζήτησης εργασίας μέχρι την εργοδότηση και εξάσκηση κάποιου επαγγέλματος. Μέσα από την χρήση αυθεντικών υλικών, γίνεται εξάσκηση στους τέσσερεις βασικούς πυλώνες επικοινωνίας (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση). Το μάθημα βασίζεται σε μια δραστηριοκεντρική μεθοδολογία και ενθαρρύνει μια πρακτική προσέγγιση μέσω της οποίας οι φοιτητές εργάζονται τόσο ατομικά όσο και συνεργασιακά, με σκοπό να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται στην πραγματική ζωή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των διάφορων δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης, οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν τις κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες σε σχέση με τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος πριν και μετά την εργοδότηση.  

 Στοιχεία του μαθήματος συνάδουν με το επίπεδο Γ1+ του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Διάφορα

Διδάσκοντες

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ειδικοί Επιστήμονες

Κέντρο Γλωσσών - Πανεπιστήμιο Κύπρου
1 Panepistimiou Ave. 2109 Aglantzia, Nicosia
Τ. Θ. 20537, CY-1678 Λευκωσία, Κύπρος

lcentre@ucy.ac.cy
+357 22 89 2901