Το Κέντρο Γλωσσών έχει θεσπίσει μια πολιτική για να συμβουλεύει τα τμήματα για τη χορήγηση απαλλαγών από μάθημα γλώσσας. Αυτή η πολιτική διευκολύνει την αναγνώριση των διάφορων γλωσσικών ικανοτήτων με τις οποίες οι φοιτητές εισέρχονται στο πανεπιστήμιο. Με την εφαρμογή της, το Κέντρο Γλωσσών επιδιώκει όχι μόνο να αναγνωρίσει τις γλωσσικές ικανότητες των φοιτητών αλλά και να τους τοποθετήσει σε μαθήματα που συμβαδίζουν με τις γλωσσικές δεξιότητές τους.
Η απαλλαγή φοιτητών από ένα μάθημα γλώσσας, μετά από αποδεδειγμένη ικανότητα στην ίδια, ωφελεί τους μαθητές στο ότι επιτρέπει περισσότερες γλωσσικά ομοιογενείς γλωσσικές τάξεις. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι:

1. Απαλλαγές παραχωρούνται μόνο για υποχρεωτικά μαθήματα γλώσσας.
2. Aπαλλαγές παραχωρούνται συνήθως μόνο για επίπεδα γενικής μορφής και όχι για μαθήματα ξένων γλωσσών για ειδικούς σκοπούς.
3. Το Κέντρο Γλωσσών μπορεί να εισηγηθεί την παραχώρηση απαλλαγής από ένα συγκεκριμένο μάθημα γλώσσας, βασιζόμενο στην παρουσίαση ικανότητας του φοιτητή στο επίπεδο της διδασκόμενης γλώσσας.
4. Η τεκμηρίωση της γνώσης του συγκεκριμένου επιπέδου πρέπει να αναφέρεται ως επίπεδο ικανότητας σε όρους του "Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες" και μπορεί να γίνει με:

α) Πιστοποιημένη απόδειξη επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός μαθήματος σε πανεπιστημιακό επίπεδο που θεωρείται αντίστοιχο από το Κέντρο Γλωσσών.
β) Προσκόμιση πιστοποιητικού από εγκεκριμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα, αναγνωρισμένο από το Κέντρο Γλωσσών.
γ) Μέσω ειδικής εξέτασης που ετοιμάζεται και ελέγχεται από το Κέντρο Γλωσσών.

5. Τα αιτήματα για απαλλαγή πρέπει να υποβάλλονται στο Κέντρο Γλωσσών πριν το τέλος της εβδομάδας εγγραφής, με την υποβολή του πιό κάτω εντύπου και όλων των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων.
6. Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους σπουδών τους (τέταρτο εξάμηνο).
7. Το Κέντρο Γλωσσών δεν έχει υποχρέωση να παραχωρεί απαλλαγές για αιτήματα που υποβάλλονται μετά το πιο πάνω χρονικό πλαίσιο.

  Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

1. Για να τύχουν απαλλαγής, τα συναφή πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρία έτη πριν από την έναρξη του μαθήματος για το οποίο ζητείται εξαίρεση.
2. Η διαγνωστική εξέταση θα γίνει στην συγκεκριμένη ημερομηνία και χώρο αποφασισμένα από το Κέντρο Γλωσσών. Είναι ευθύνη του φοιτητή να είναι παρών στην προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα για την εξέταση απαλλαγής.
3. Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση του Κέντρου Γλωσσών τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν για οποιεσδήποτε τυχόν ειδικές απαιτήσεις που έχουν για να εκτελέσουν τη εξέταση.
4. Το Κέντρο έχει την υποχρέωση να συστήσει στο τμήμα του φοιτητή που ζητεί την απαλλαγή να του χορηγηθεί απαλλαγή.
5. Είναι ευθύνη του τμήματος και της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας να αποφασίσουν για την έγκριση της απαλλαγής.
6. Το Κέντρο Γλωσσών είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τον καθορισμό της απαλλαγής από τα μαθήματά του.

Κέντρο Γλωσσών - Πανεπιστήμιο Κύπρου
1 Panepistimiou Ave. 2109 Aglantzia, Nicosia
Τ. Θ. 20537, CY-1678 Λευκωσία, Κύπρος

lcentre@ucy.ac.cy
+357 22 89 2901