Η γαλλική γλώσσα, μαζί με την Αγγλική και τη Γερμανική, είναι μια από τις τρεις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, μεταξύ άλλων, μια από τις δύο γλώσσες εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, της UNESCO και του NATO. Τα κέντρα εργασιών και αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών, βρίσκονται σε γαλλόφωνες πόλεις, όπως, οι Βρυξέλλες, το Στρασβούργο, το Λουξεμβούργο, η Γενεύη και η Λωζάννη. Αυτό σημαίνει πρόσβαση εργασίας σε τομείς πολιτικής, οικονομίας, νομικής, διπλωματίας, εμπορίου και διαμετακόμισης.
Τα μαθήματα γαλλικής γλώσσας είναι εναρμονισμένα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ – νέες περιγραφές 12/2018) και στόχος τους είναι η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και γλωσσικής διαμεσολάβησης, μέσω της χρήσης διαφόρων μεθοδολογιών και σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, τεχνολογίας και διαδικτυακών πηγών, έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο επικοινωνίας και, παράλληλα, να αναπτύσσουν κοινωνικές και πολιτιστικές δεξιότητες και γνώσεις.

Μαθήματα

Σ’ αυτό το επίπεδο, οι φοιτητές θα αποκτήσουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες "λήψης" (π.χ. ακρόαση, ανάγνωση, παρατήρηση), "παραγωγής" (π.χ. προφορικός και γραπτός μονόλογος), «αλληλεπίδρασης» (π.χ. προφορική, γραπτή ανταλλαγή, πρόσωπο με πρόσωπο και από απόσταση), έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν στα πλαίσια απλών καθημερινών καταστάσεων, για να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες. Ολοκληρώνοντας το επίπεδο αυτό, οι φοιτητές θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του επιπέδου Α1.1+ του νέου ΚΕΠΑ.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 105 ή ισότιμο.

Στο τέλος αυτής της σειράς μαθημάτων, οι φοιτητές θα μπορούν να επικοινωνούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σύντομων κοινωνικών ανταλλαγών για καθημερινά θέματα. Θα εμβαθύνουν στις δεξιότητες "λήψης" (π.χ. ακρόαση, ανάγνωση, παρατήρηση), "παραγωγής" (π.χ. προφορικός και γραπτός μονόλογος), «αλληλεπίδρασης» (π.χ. προφορική, γραπτή ανταλλαγή, πρόσωπο με πρόσωπο και από απόσταση) και θα τους γίνει μια εισαγωγή στη ‘’διαμεσολάβηση’’ (π.χ. βασική διαμεσολαβητική επικοινωνία, σύντομα κείμενα, κτλ.). Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να καλύπτουν τις απαιτήσεις του επιπέδου Α1.2 του νέου ΚΕΠΑ.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 106 ή ισότιμο.

Σ’ αυτό το επίπεδο, ενισχύονται περαιτέρω οι δεξιότητες επικοινωνίας και διαμεσολάβησης, και οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν περισσότερη άνεση στη γραπτή και προφορική έκφρασή τους σχετικά με στερεότυπα θέματα. Οι δεξιότητες θα αναπτυχθούν μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων και εργασιών σε μια προσπάθεια να επιτευχθούν οι δεξιότητες "λήψης" (π.χ. ακρόαση, ανάγνωση, παρατήρηση), "παραγωγής" (π.χ. προφορικός και γραπτός μονόλογος), «αλληλεπίδρασης» (π.χ. προφορική, γραπτή ανταλλαγή, πρόσωπο με πρόσωπο και από απόσταση), «διαμεσολάβησης» (π.χ. διαμεσολαβητική επικοινωνία και κείμενα). Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιπέδου Α2 του νέου ΚΕΠΑ.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 107 ή ισότιμο.

Αυτό το επίπεδο ενισχύει περαιτέρω την ικανότητα κατανόησης έκφρασης και γλωσσικής διαμεσολάβησης, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Οι δεξιότητες λήψης, παραγωγής, αλληλεπίδρασης και διαμεσολάβησης αναπτύσσονται περαιτέρω μέσα από μία ποικιλία δραστηριοτήτων και εργασιών. Ταυτόχρονα οι φοιτητές θα μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους και να προβαίνουν σε συζητήσεις επί θεμάτων επικαιρότητας και καθημερινότητας. Μελετά, επίσης, τις διάφορες πτυχές της σύγχρονης Γαλλίας, με την εκτεταμένη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και διαδικτυακών πηγών και τεχνολογίας. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιπέδου Β1.1 του νέου ΚΕΠΑ.

Το μάθημα Γαλλικά Μέσο Επίπεδο ΙΙΙ (Β1.2) αναπτύχθηκε σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ, νέοι περιγραφητές 2018) και είναι το δεύτερο και τελευταίο στάδιο που συμπληρώνει το επίπεδο B1 και επιτρέπει στον φοιτητή να παρακαθίσει στην εξέταση DELF B1.

Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων και εργασιών ούτως ώστε να ενισχυθούν οι δεξιότητες της «κατανόησης» (π.χ. ακρόαση, ανάγνωση, παρατήρηση), «παραγωγής» (π.χ. προφορικός και γραπτός λόγος), «αλληλεπίδρασης» (π.χ. προφορική ή γραπτή επικοινωνία, πρόσωπο με πρόσωπο ή εξ αποστάσεως), «διαμεσολάβησης» (π.χ. διαμεσολάβηση επικοινωνίας, κείμενα ή έννοιες). Επιπλέον, αυτό το μάθημα θα επιτρέψει στους φοιτητές να αναπτύξουν κοινωνικο- συναισθηματικές, γνωστικές και τεχνικές δεξιότητες, χρήσιμες στην κοινωνική τους ένταξη. Το μάθημα θα επικεντρωθεί επίσης στην πολιτισμική ευαισθητοποίηση των φοιτητών στο γαλλόφωνο κόσμο και θα τους παράσχει γλωσσικά εργαλεία αναγκαία σε όσους θα βρεθούν στη Γαλλία ή σε άλλη γαλλόφωνη χώρα για προσωπικούς, ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς λόγους.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 106 ή ισότιμο.

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές των τμημάτων ΚΦΙ, ΙΣΑ και ΒΝΕ. Έχει ως στόχο την κατανόηση κειμένων της ειδικότητάς τους μέσα από τη γαλλική γλώσσα. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο εξειδικευμένο λεξιλόγιο και ορολογία, καθώς ενισχύεται, παράλληλα, η εκμάθηση της γραμματικής και του συντακτικού. Με την αποπεράτωση του μαθήματος, αναμένεται από τους φοιτητές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιπέδου Α2 του νέου ΚΕΠΑ.

Το μάθημα αυτό προορίζεται για φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις του επίπεδου Β2.1. Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές, μέσα από δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, τα απαραίτητα εργαλεία για να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσεών τους στη Γαλλική γλώσσα και τον Γαλλόφωνο πολιτισμό και για να αναπτύξουν όλες τις επικοινωνιακές γλωσσικές δραστηριότητες (κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, διάδραση και διαμεσολάβηση) καθώς και τις γλωσσικές, κοινωνιογλωσσικές και πραγματολογικές δεξιότητες.

Το μάθημα Γαλλικά για νομική προορίζεται για φοιτητές/φοιτήτριες του τμήματος Νομικής. Αντικείμενο του μαθήματος είναι, αφενός, η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών στη γαλλική γλώσσα με σκοπό τη χρήση της ως εργαλείο εργασίας και επικοινωνίας στον μελλοντικό χώρο εργασίας τους και, αφετέρου, η χρήση της γαλλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής, στις τρέχουσες καταστάσεις μιας επαγγελματικής δραστηριότητας στον χώρο της νομικής επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών με τη νομική ορολογία, φρασεολογία και κατανόηση νομικών εγγράφων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν επίπεδο αντίστοιχο με το Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Το μάθημα αυτό δύναται να το παρακολουθήσουν και φοιτητές του προγράμματος Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και του προγράμματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών.

Διάφορα

Διδάσκοντες

Κέντρο Γλωσσών - Πανεπιστήμιο Κύπρου
1 Panepistimiou Ave. 2109 Aglantzia, Nicosia
Τ. Θ. 20537, CY-1678 Λευκωσία, Κύπρος

lcentre@ucy.ac.cy
+357 22 89 2901