Το πρόγραμμα ιταλικής γλώσσας, που προσφέρεται από το Κέντρο Γλωσσών, είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).
Το πρόγραμμα βασίζεται σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις και σε πρακτικές δραστηριότητες ομιλίας, ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διαδραστική επικοινωνία, η οποία στοχεύει στην έκφραση κοινωνιογλωσσολογικών ενεργειών σε πραγματικές καταστάσεις. Οι κύριοι στόχοι των μαθημάτων είναι η ενίσχυση των φοιτητών στην επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα, σύμφωνα με μία ποικιλία περιεχομένου. Χρησιμοποιείται οπτικοακουστικό υλικό και μέθοδοι εκμάθησης, για ενθάρρυνση των φοιτητών στην εξάσκηση της γλώσσας σε θέματα που έχουν διδαχθεί στην τάξη, έτσι ώστε να προωθείται η αυτοεκμάθηση και αυτοαξιολόγηση.

Μαθήματα

Το μάθημα ακολουθεί το ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες) και τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης. Οι στόχοι του μαθήματος, σε επίπεδο A1.1 είναι να μπορούν οι φοιτητές να παράγουν και να κατανοούν προφορικό και γραπτό λόγο στην ιταλική σε βασικό επίπεδο για την ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών και ενδιαφερόντων τους, για την παροχή και την αναζήτηση πληροφοριών και την απλή επικοινωνία με τους Ιταλούς ή κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην Ιταλία. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της χρήσης δραστηριοτήτων κατανόησης ανάγνωσης και ακρόασης, προφορικής αλληλεπίδρασης, παιχνιδιών και αυθεντικού (όπου αυτό είναι δυνατόν) οπτικοακουστικού υλικού. Επιπλέον, θα δοθεί μια σειρά από διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας οι οποίες απαιτούν την ανταλλαγή καθημερινών πληροφοριών και εκφράσεων με στόχο την ανάπτυξη και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 075 ή ισότιμο

Με βάση το επίπεδο Α1.2 όπως ορίζεται από το ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες), οι μαθησιακοί στόχοι αυτού του μαθήματος περιλαμβάνουν την κατανόηση από τους φοιτητές μιας ποικιλίας γραπτών και προφορικών κειμένων και τη χρήση απλών συντακτικών δομών για να εκφραστούν στην ιταλική γλώσσα τόσο γραπτώς όσο και προφορικά . Θα δοθεί μια σειρά από διαφορετικές καταστάσεις επικοινωνίας που απαιτούν την ανταλλαγή καθημερινών πληροφοριών και εκφράσεων. Η διαδικασία διδασκαλίας / εκμάθησης είναι επικοινωνιακή και βασίζεται σε πρακτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση των τεσσάρων δεξιοτήτων δηλαδή την παραγωγή και την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 076 ή ισότιμο.

Η διδακτέα ύλη είναι δομημένη σύμφωνα με το ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες) και στο τέλος του προγράμματος οι φοιτητές θα έχουν καλύψει μεγάλο μέρος από το επίπεδο B1. Θα είναι σε θέση να κατανοούν γενικά μια ποικιλία γραπτών και προφορικών κειμένων και να εκφράζονται σε γραπτό και προφορικό λόγο στην ιταλική, χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες συντακτικές δομές. Θα δοθεί μια σειρά από διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας οι οποίες απαιτούν τόσο την ανταλλαγή καθημερινών πληροφοριών όσο και την έκφραση προσωπικών απόψεων σε θέματα που συζητήθηκαν προηγουμένως κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η διαδικασία διδασκαλίας/ εκμάθησης είναι επικοινωνιακή και βασίζεται σε πρακτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή την παραγωγή και την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται περισσότερες πτυχές σχετικά με τον ιταλικό πολιτισμό.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 077 ή ισότιμο.

Η διδακτέα ύλη είναι δομημένη σύμφωνα με το ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες) και στο τέλος του προγράμματος οι φοιτητές θα έχουν καλύψει μεγάλο μέρος από το επίπεδο B1. Θα είναι σε θέση να κατανοούν γενικά μια ποικιλία γραπτών και προφορικών κειμένων και να εκφράζονται σε γραπτό και προφορικό λόγο στην ιταλική, χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες συντακτικές δομές. Θα δοθεί μια σειρά από διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας οι οποίες απαιτούν τόσο την ανταλλαγή καθημερινών πληροφοριών όσο και την έκφραση προσωπικών απόψεων σε θέματα που συζητήθηκαν προηγουμένως κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η διαδικασία διδασκαλίας/ εκμάθησης είναι επικοινωνιακή και βασίζεται σε πρακτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή την παραγωγή και την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου. Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται περισσότερες πτυχές σχετικά με τον ιταλικό πολιτισμό.

(Προσφέρεται μόνο στο Θερινό Εξάμηνο)

Το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει τα επίπεδα Αρχάριοι Ι & ΙΙ των Ιταλικών, μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Έχει σχεδιαστεί με βάση το επίπεδο Α1 όπως ορίζεται από το ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες). Οι μαθησιακοί στόχοι αυτού του μαθήματος περιλαμβάνουν την κατανόηση από τους φοιτητές μιας ποικιλίας γραπτών και προφορικών κειμένων και τη χρήση απλών συντακτικών δομών για να εκφραστούν στην ιταλική γλώσσα τόσο γραπτώς όσο και προφορικά . Θα δοθεί μια σειρά από διαφορετικές καταστάσεις που απαιτούν την ανταλλαγή καθημερινών πληροφοριών και εκφράσεων. Η διαδικασία διδασκαλίας / εκμάθησης είναι επικοινωνιακή και βασίζεται σε πρακτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση των τεσσάρων δεξιοτήτων δηλαδή την παραγωγή και την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου.

Διάφορα

Διδάσκοντες

Οι εκδηλώσεις μας

Giornate di Formazione per Insegnanti di Italiano a Cipro

Κέντρο Γλωσσών - Πανεπιστήμιο Κύπρου
1 Panepistimiou Ave. 2109 Aglantzia, Nicosia
Τ. Θ. 20537, CY-1678 Λευκωσία, Κύπρος

lcentre@ucy.ac.cy
+357 22 89 2901