Πέραν των 577 εκατομμυρίων ανθρώπων μιλούν την ισπανική γλώσσα. Η ισπανική λογοτεχνία, μουσική, κινηματογράφος, τέχνη, αρχιτεκτονική και επιχειρήσεις αποτελούν το μέσο διάδοσης της γλώσσας και της κουλτούρας, που αντανακλούν έναν έντονο ισπανόφωνο κόσμο. Η εκμάθηση των Ισπανικών, ως μία ξένη γλώσσα, αποτελεί μία καλή ευκαιρία για απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και αντίληψης τόσο προφορικά όσο και γραπτά, σε τέσσερα επίπεδα. Η μουσική, η λογοτεχνία, οι ταινίες και η εκμάθηση σε πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας αποτελούν το κλειδί για αυτόνομη μάθηση. Το πρόγραμμα εκμάθησης της Ισπανικής, που προσφέρεται από το Κέντρο Γλωσσών, συνδέεται με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για ξένες γλώσσες: Α1–Α2–Β1. Το διδακτικό προσωπικό εργάζεται με τους φοιτητές, για να επιτύχουν αυτά τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και στόχους των φοιτητών.

Μαθήματα

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για φοιτητές με ελάχιστη ή καμία προηγούμενη γνώση της ισπανικής γλώσσας. Διδάσκονται πρότυπα της βασικής γλώσσας και λεξιλογίου. Η επανάληψη και κατανόηση είναι σημαντικά στοιχεία αυτού του μαθήματος. Επικεντρώνεται και στις πέντε γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και αλληλεπίδρασης). Ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι του μαθήματος αυτού και εισάγεται μέσω της χρήσης των μέσων ενημέρωσης, παιχνιδιών, ειδικά προσαρμοσμένων κειμένων και συζητήσεων στην τάξη. Οι φοιτητές μαθαίνουν να επικοινωνούν στα Ισπανικά αναφορικά με καθημερινές καταστάσεις: χαιρετισμούς, ζητώντας και δίνοντας προσωπικές πληροφορίες, περιγράφοντας ανθρώπους, τοπία και αντικείμενα και μιλώντας για την καθημερινή τους ρουτίνα, φαγητό, συνταγές, παραγγέλλοντας σε ένα εστιατόριο ή κάνοντας ψώνια. Πέραν των γραπτών εξετάσεων και κουίζ, οι φοιτητές μπορούν επίσης να αξιολογηθούν μέσω ακουστικών δραστηριοτήτων. Η εργασία στο σπίτι θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος, καθώς ενισχύει την εισαγωγή εννοιών/δεξιοτήτων που αναλύονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, επιτρέποντας στους φοιτητές να συμμετέχουν πιο ενεργά και ουσιαστικά στην τάξη. Η ενεργός συμμετοχή είναι απαραίτητη. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο στις απαιτήσεις του επιπέδου Α1, όπως αυτές καθορίζονται από το ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 085 ή ισότιμο

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για φοιτητές με κάποια γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Διδάσκονται πρότυπα της βασικής γλώσσας και λεξιλογίου. Η επανάληψη και κατανόηση είναι σημαντικά στοιχεία αυτού του μαθήματος. Επικεντρώνεται και στις πέντε γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και αλλιλεπίδραση). Ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος αυτού και εισάγεται μέσω της χρήσης των μέσων ενημέρωσης, παιχνιδιών, ειδικά προσαρμοσμένων κειμένων και συζητήσεων στην τάξη. Πέραν των γραπτών εξετάσεων και κουίζ, οι φοιτητές μπορούν επίσης να αξιολογηθούν μέσω ακουστικών δραστηριοτήτων. Οι φοιτητές μαθαίνουν να περιγράφουν άτομα, τοπία και αντικείμενα, μιλούν για ταξιδιωτικές εμπειρίες, αναλύουν την αστική δομή ενός περιβάλλοντα χώρου, περιγράφουν αντικείμενα τέχνης και αντιλαμβάνονται οπτικοακουστικές ακολουθίες στα ισπανικά. Η εργασία στο σπίτι θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος, καθώς ενισχύει την εισαγωγή εννοιών/δεξιοτήτων που αναλύονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, επιτρέποντας στους φοιτητές να συμμετέχουν πιο ενεργά και ουσιαστικά στην τάξη. Η ενεργός συμμετοχή στο μάθημα είναι απαραίτητη. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο περίπου στις απαιτήσεις του επιπέδου Α2.1 όπως αυτές καθορίζονται από το ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 086 ή ισότιμο

Το τρίτο επίπεδο των Ισπανικών έχει σχεδιαστεί για φοιτητές με γνώση του βασικού επιπέδου της ισπανικής γλώσσας. Διδάσκει βασικές και πιο αναπτυγμένες γλωσσικές δομές και λεξιλόγιο. Η επανάληψη και κατανόηση είναι σημαντικά στοιχεία αυτού του προγράμματος. Ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι του μαθήματος αυτού και εισάγεται μέσω της χρήσης των μέσων ενημέρωσης, παιχνιδιών, ειδικά προσαρμοσμένων κειμένων και συζητήσεων στην τάξη. Οι φοιτητές μαθαίνουν να περιγράφουν ανθρώπους, τοπία και αντικείμενα στον ενεστώτα και τον αόριστο χρόνο, μιλούν και γράφουν για εμπειρίες στο παρελθόν, περιγράφουν και συγκρίνουν σημερινά και ιστορικά τοπία, αναλύουν την αστική δομή ενός αρχαιολογικού χώρου, περιγράφουν εφευρέσεις, ομιλούν και γράφουν για πολιτιστικά γεγονότα στα Ισπανικά. Πέραν των γραπτών εξετάσεων και κουίζ, οι φοιτητές μπορούν επίσης να αξιολογηθούν μέσω ακουστικών δραστηριοτήτων. Η εργασία στο σπίτι θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος. Η ενεργός συμμετοχή στο μάθημα είναι απαραίτητη. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο περίπου στις απαιτήσεις του επιπέδου Α2, όπως αυτές καθορίζονται από το ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για Γλώσσες).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 087 ή ισότιμο

Το τέταρτο επίπεδο των Ισπανικών είναι σχεδιασμένο για φοιτητές με γνώση της Ισπανικής γλώσσας σε μέσο επίπεδο. Χρησιμοποιούνται πιο αναπτυγμένες γλωσσικές δομές και λεξιλόγιο. Η επανάληψη και κατανόηση είναι σημαντικά στοιχεία αυτού του προγράμματος. Πέραν των γραπτών εξετάσεων και κουίζ οι φοιτητές μπορούν επίσης να αξιολογηθούν μέσω προφορικών δραστηριοτήτων. Οι φοιτητές μαθαίνουν να περιγράφουν ανθρώπους, τοπία και αντικείμενα στον ενεστώτα και αόριστο χρόνο, συγκρίνουν και περιγράφουν τοπία και επεξηγούν πολιτιστικά γεγονότα. Θα μάθουν επίσης να εκφράζουν επιθυμίες και προσταγές, χρησιμοποιώντας την υποτακτική και θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν μία διάλεξη για ένα οικίο θέμα. Η εργασία στο σπίτι θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος. Η ενεργός συμμετοχή στο μάθημα είναι απαραίτητη. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο περίπου στις απαιτήσεις του επιπέδου Β1.1, όπως αυτές καθορίζονται από το ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για Γλώσσες).

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 086 ή ισότιμο

(Προσφέρεται μόνο στο Θερινό Εξάμηνο)

Το εντατικό πρόγραμμα Ισπανικών συνδυάζει την ύλη του επιπέδου ΓΛΩ 087 και ΓΛΩ 088 μέσα σε δύο μήνες και είναι ιδανικό για φοιτητές που επιθυμούν να μεταβούν με το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus στην Ισπανία. Αυτό το μάθημα διδάσκει γλωσσικές δομές και λεξιλόγιο υψηλότερου επιπέδου. Οι φοιτητές μπορούν να αντιλαμβάνονται τα κύρια σημεία βασικών συζητήσεων που συναντούν συνήθως στο χώρο εργασίας, στο σχολείο, στη διασκέδαση κλπ. Μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πλείστες περιστάσεις που θα αντιμετωπίσουν στα ταξίδια τους, σε χώρες όπου μιλούνται τα Ισπανικά. Μπορούν να συντάξουν απλές προτάσεις σε γνωστά θέματα ή θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος, να περιγράψουν εμπειρίες, γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες, και να δώσουν σύντομες αιτιολογίες και επεξηγήσεις για τις απόψεις τους και τα σχέδιά τους. Επικεντρώνεται και στις πέντε γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και αλλιλεπίδραση). Ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος αυτού και εισάγεται μέσω της χρήσης των μέσων ενημέρωσης, παιχνιδιών, ειδικά προσαρμοσμένων κειμένων και συζητήσεων στην τάξη. Πέραν των γραπτών εξετάσεων και κουίζ, οι φοιτητές μπορούν επίσης να αξιολογηθούν μέσω ακουστικών δραστηριοτήτων. Η εργασία στο σπίτι θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος, καθώς ενισχύει την εισαγωγή εννοιών/δεξιοτήτων που αναλύονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η εκτέλεση των εργασιών και η συμμετοχή στην σύνταξη ενός ημερολογίου μαθήματος είναι απαραίτητη. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιπέδου Β1 του ΚΕΠΑ (Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες).

Διάφορα

Διδάσκοντες

Οι εκδηλώσεις μας

Jornadas de Formación para Profesores de ELE

Κέντρο Γλωσσών - Πανεπιστήμιο Κύπρου
1 Panepistimiou Ave. 2109 Aglantzia, Nicosia
Τ. Θ. 20537, CY-1678 Λευκωσία, Κύπρος

lcentre@ucy.ac.cy
+357 22 89 2901